Landskabets arealforvaltere – samarbejde og konflikter – Københavns Universitet

Landmaster > Moduler > Landskabets arealforva...

Landskabets arealforvaltere – samarbejde og konflikter

Modul 4 under mastergrenen Landskabsforvaltning udbydes med særlig fokus på landskabsstrategier og multifunktionel jordfordeling

Modulets omdrejningspunkt er det åbne lands mange aktører. Aktørernes arealforvaltning – både den konkrete og arealreguleringen – er i fokus sammen med ejendomsdannelse og jordfordeling. Vi arbejder desuden med landskabsstrategier centreret omkring aktørerne og mål vedrørende multifunktionel arealanvendelse. Deltagerne får indblik i den nyeste viden, der formidles af eksperter inden for landskabsstrategiudvikling og jordfordeling, og konkrete værktøjer til selv at arbejde med strategiudvikling og jordfordelingsprojekter.

Modulet består af to internatkurser og to kursusdage. Hertil kommer hjemmestudier og opgavebesvarelser. Omfanget er 10 ECTS-point. I løbet af modulet skal der afleveres tre mindre opgaver, som bedømmes løbende. Der gives desuden mundtlig feedback. Afslutningsvis gives en samlet karakter.

Internat 1

26.-28. september 2019 – Sjælland (nærmere oplysning om sted følger)

Kursusdag 1

10. oktober 2019 – København

Internat 2

21.-23. november 2019 – Nordjylland

Kursusdag 2

5. december 2019 – København

Eksamen

17.-18. december 2019

Undervisere

Medarbejdere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet og Institut for Planlægning på Aalborg Universitet suppleret med undervisere fra andre universiteter og eksperter fra praksis.

Modulansvarlig

Jørgen Primdahl, professor, jpr@ign.ku.dk, tlf. 3533 1822

Pris

20.000 kr. inkl. internater og visse materialer

Ansøgning

Udfyld ansøgningsskema
Fristen er forlænget til 20. august 2019
Du kan tilmelde dig til hele uddannelsen eller kun dette modul.