Landskabsforvaltning – Københavns Universitet

Landmaster > Om uddannelsen > Landskabsforvaltning

Landskabsforvaltning 

Landskabsforvaltning

Det åbne land er både produktionsareal med fokus på fødevarer, bosted for mennesker, levested for dyr og planter og arena for rekreative oplevelser. Det giver grobund for spændende synergier og intense interessekonflikter. Denne gren af uddannelsen fokuserer på den fremtidige indretning af det åbne land. Det sker med udgangspunkt i menneskets interaktion med landskabet, hvor dialogbaseret og involverende planlægning anses for at være afgørende faktorer for at skabe en bæredygtig fremtid med fokus på FN’s verdensmål.

Helhedsorienterede løsninger

Der lægges særlig vægt på at kunne formulere helhedsorienterede løsninger, der tilgodeser de mange interesser i det åbne land under hensyntagen til aktuelle problemstillinger som klimasikring, vand- og naturplanlægning, kystsikring. Redskaberne er bl.a. jordfordeling og målrettet regulering.

Målgruppe

Denne gren er interessant for dig, der har en videregående natur- eller samfundsvidenskabelig uddannelse og et job som f.eks. planlægger, naturformidler, sagsbehandler eller konsulent.

Aktuelle moduler

Grenen ’Landskabsforvaltning’ tilbyder pt. disse to fagmoduler, der kan tages selvstændigt eller som led i en hel masteruddannelse:

Uddannelsen afsluttes med et masterprojekt:

  • Modul 6: Masterprojekt (15 ECTS)

De fleste af modulerne foregår rundt om i landet, hvor der findes praktiske eksempler på modulets tema. Et fagmodul består typisk af to internatophold a 2,5 døgns varighed og to temadage/seminarer a 1 dag.

Kontaktperson

Ansvarlig for fagmodulerne: Peter Stubkjær Andersen, Institut for Geovidenskab og Planlægning, Københavns Universitet.