Adgangskrav – Københavns Universitet

Landmaster > Adgangskrav

Adgangskrav

Der er to adgangskrav til master i landskab og planlægning:

  1. En relevant videregående uddannelse (for masteruddannelser kræves som minimum en akademisk bacheloruddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en mellemlang videregående uddannelse, en diplomuddannelse gennemført som et regulereret forløb eller en relevant udenlandsk uddannelse på samme niveau).
  2. Minimum to års relevant  erhvervserfaring efter endt uddannelse. På enkelte masteruddannelser kan der være krav om mere erhvervserfaring.

Relevante uddannelser kan være agronomer, arkitekter, biologer, civil- og diplomingeniører, erhvervs- og samfundsøkonomer, forstkandidater, geografer, geologer, hortonomer, jurister og andre samfundsvidenskabelige uddannelser, landinspektører, landskabsarkitekter, professionsbachelorer som lærer i biologi, geografi, natur og teknik eller samfundsfag og skov- og landskabsingeniører, sygeplejersker og andre sundhedsfag.

Øvrige ansøgere

Der kan desuden optages ansøgere, som efter en konkret faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovenstående krav.

Sprogkrav

Alle ansøgere, som ikke har en fuld dansk adgangsgivende eksamen, skal dokumentere danskkundskaber i forbindelse med ansøgning om optagelse på en dansksproget masteruddannelse. Minimumsniveauet svarer til Studieprøven i dansk, som skal være bestået med karakteren mindst 02 i alle eksaminer.

På dansksprogede masteruddannelser, hvor væsentlige dele af studieaktiviteterne afvikles på engelsk, skal ansøgere dokumentere engelskkundskaber svarende til minimum gymnasialt B-niveau.

Vurdering

Ved vurdering af ansøgninger ses positivt på ansættelse inden for f.eks. planlægning, forvaltning, implementering og rådgivning samt at den studerende kan lægge til grund, at den studerende har behov for uddannelsen.